Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zbierame cez web

Vaše údaje zbierame, keď sa prihlásite na odoberanie nášho newslettera alebo keď nás kontaktujete cez iné dostupné kontaktné kanály (formuláre, e-mail, telefón).

Keď nás kontaktujete cez formulár dostupný na našom webe požiadame vás o uvedenie svojho mena, e-mailu, telefónneho čísla, spoločnosti alebo o upresnenie, aká oblasť vás zaujíma.

Používame aj cookies, aby sme vedeli zistiť, ktoré stránky sú navštevované a ako sa na nich používatelia správajú. Samozrejme, našu stránku môžete navštíviť aj anonymne.

Používanie Cookies

Naša webová stránka, tak ako všetky profesionálne webové stránky, využíva cookies pre lepšiu a jednoduchšiu užívateľskú skúsenosť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, čo sú cookies, aké je ich využitie a ako ich môžete nastaviť podľa vašich preferencií. 

Čo sú cookies a prečo ich používame?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na váš počítač (alebo smartphone, tablet), ktorý komunikuje s internetom, keď navštívite webovú stránku, ktorá ich využíva. Súbory cookies vám umožňujú pri budúcej návšteve stránky využiť rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali naposledy alebo automaticky vyplnia údaje opakovane zadávané v kontaktnom formulári. Cookies teda dovoľujú účinné prispôsobovanie obsahu webu vašim potrebám.

Aký druh cookies využíva e-ewa.sk?

Cookies rozdeľujeme do 2 kategórií:

Na základe ich trvania (životnosti):

Na základe vlastníka cookies

Bližšie informácie o jednotlivých cookies využívaných na našej stránke sú uvedené v Individuálnych preferenciách ochrany osobných údajov, kde máte zároveň možnosť kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia.

Dovoľujeme si upozorniť, že od 6. marca 2024 bol spoločnosťou Google implementovaný „Google Consent“ do „Google Ads cookies“ a „Google Analytics cookies“, ktoré sú používané na tejto webstránke, ak udelíte súhlas s ich aktivovaním. Viac informácií o všetkých typoch cookies implementovaných na tejto webstránke môžete nájsť v cookie bannere po zvolení možnosti „individuálne nastavenie“.

Ako dlho zostanú cookies aktívne?

Väčšina cookies sa automaticky vymaže po zatvorení okna internetového prehliadača. Niektoré, tzv. trvalé súbory cookies, zostanú uložené dlhšie – 90 dní až niekoľko rokov. Tieto súbory však môžu byť vymazané kedykoľvek manuálne (je potrebné si  vymazať Cache vo vašom internetovom prehliadači).

Individuálne nastavenia ochrany osobných údajov (cookies): Zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookies | História nastavení ochrany osobných údajov | Odvolať súhlasy

Môžem odmietnuť alebo vymazať cookies?

Áno, cookies môžete odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií vám odporúčame preštudovať si návod prehliadača, ktorý používate. Avšak zamietnutie niektorých cookies môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky (napr. nebudú sa vám prehrávať videá).

Právo na informácie

Prostredníctvom cookies získavame vaše osobné údaje v podobe IP adresy. Pre viac informácií o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na podstránke Kontakt.

GDPR stanovisko

Spoločnosť Accace EWA s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava – Ružinov 821 09, IČO: 54 180 767, Deň zápisu: 11/11/2021, Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej ako „EWA“), spracúva tieto skupiny osobných údajov:

EWA spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ER (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle Nariadenia a Zákona spoločnosť EWA prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”).

Za účelom splnenia informačnej povinnosti, ktorú jej ukladajú spomínané predpisy o ochrane osobných údajov, vám týmto spoločnosť EWA poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Spoločnosť EWA ako prevádzkovateľ môže osobné údaje zbierať v oblasti prezentácie spoločnosti:

Marketing a Priamy marketing služieb a produktov spoločnosti EWA

Účel zbierania osobných údajov:zasielanie informačných newsletterov o produktoch a službách, aktualizáciách a nových možnostiach využívania portálu EWA klientom a potenciálnym klientom spoločnosti EWA

Právny základ: súhlas (článok 6, par. 1 a) nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, par. 1 f) nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb, informovanie klientov o aktualizáciách, vylepšeniach a nových možnostiach využívania portálu EWA, ako aj získavanie nových klientov

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, zamestnávateľ, resp. spoločnosť, pre ktorú dotknutá osoba vykonáva inú než pracovnú činnosť, telefónne číslo

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby alebo počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a 1 rok po jeho ukončení

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti EWA

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

Zmluvná dokumentácia

Účel: vedenie evidencie fyzických osôb, s ktorými bola uzatvorená zmluva, kontaktných osôb v prípade zmlúv s právnickými osobami a fyzických osôb, ktorým bola udelená plná moc

Právny základ spracúvania: zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) – spracovávať kontaktné údaje zamestnanca klienta na účely komunikácie pri uplatňovaní práv a plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, resp. spoločnosť, pre ktorú dotknutá osoba vykonáva inú než pracovnú činnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo a e-mail, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, bankový účet, podpis

Príjemcovia: daňové úrady, súdy, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, banky, dodávatelia IT služieb a administratívnych služieb v priestoroch spoločnosti EWA, poskytovatelia právnych služieb

Prenos do tretích krajín: N/A

Doba uchovávania: počas zmluvného vzťah a 11 rokov po jeho ukončení

Dotknuté osoby: zamestnanci spoločnosti EWA, fyzické osoby, s ktorými bola uzatvorená zmluva alebo ktorým bola udelená plná moc, kontaktné osoby klienta

Pošta

Účel: vedenie evidencie prijímateľov a odosielateľov poštových zásielok

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) – byť informovaný o dátume odoslanej a prijatej pošty, vrátane odosielateľa a prijímateľa s cieľom chrániť práva a právne záujmy prevádzkovateľa

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mail

Príjemcovia: dodávatelia IT služieb a administratívnych služieb v priestoroch spoločnosti EWA

Prenos do tretích krajín: N/A

Doba uchovávania: 5 rokov po uzatvorení evidencie za kalendárny rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia poštových zásielok

EWA ako sprostredkovateľ bude osobné údaje spracovávať v oblastiach poskytovania služieb na základe zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho úkonu:

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:

PRÁVO PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Neznamená to, že dotknutá osoba by mala mať priamy prístup do systémov, avšak, dotknutá osoba má právo požadovať a získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje a ak áno, kto je ich príjemcom, ako dlho sú uchovávané a aký je účele ich spracovávania.

PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na tomto záujme.

Príklad: osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu – dotknutá osoba môže namietať voči spracúvaniu jej emailovej adresy na účely zasielania marketingových materiálov.

PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie svojich osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, osobné údaje boli spracovávané nezákonne alebo ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 (1) Nariadenia a nejestvujú žiadne zákonné dôvody na ich ďalšie spracovávanie.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Nariadenie definuje štyri konkrétne situácie, kedy je možné požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18, ods. 1 písm. a – d).

Príklad: dotknutá osoba spochybnila správnosť osobných údajov, a počas doby preverovania týchto údajov, a počas doby preverovania týchto údajov, sa spracúvanie osobných údajov obmedzí.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré prevádzkovateľovi poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.

PRÁVO NA OPRAVU

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje alebo doplnil jej osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to rovnakým spôsobom, akým ho prevádzkovateľovi udelila. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Zodpovedná osoba: Mgr. Tatiana Valentová

Kontakt: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

+421 2 325 53 000, GDPR@accace.com

Súhlas so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram